Sunday, November 7, 2010

Exodus 26:15-25 - The Thickness of the Boards of the Mishkan

I wanted to post another short excerpt from the book called "פירוש אליהו על ספר שמות" by "אליהו שץ".

In this section of his commentary, Dr. Shatz discusses the thickness of the Boards (kerashim) of the Mishkan. He uses backward approach in calculating the thickness of the boards, simply by approximating the reasonable weight of the materials involved. And even though such approach is rather questionable, it is still very worthy to check it out, especially the part, where Dr. Schatz talks about reasonable thickness of gold overlay of the boards, as well as its weight.Here is a very "lazy" OCR hebrew transcript of the text (sorry!):

( כו 30-15 : הקרשים. בריחיו. טבעותיו ואדניו (ציור 6) (השוה לו 34-20

כו 15 ) ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים ־ תשתמש בעצי שטים מן

הסוג שמגיע לגובה של כעשרה מטר (עץ השיטה המלבינה; ראה כה 5), כדי

לעשות מהם את קרשי המשכן (הקרשים: לוחות עץ ארוכים ודקים. עצי שטים

עומדים: כנראה, עץ השיטה המלבינה).

כו 16 ) עשר אמות אורן הקרש ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד - אורך

הקרש 10 אמות ורחבו 1.5 אמה. לא צויין עובי הקרשים כי הם היו דקיםי

בעלי עובי של כסנטימטר אחד. לפי אמה השווה ל 43.2- ס״מ, מידות הקרשים

ס"מ. המשקל של קרש כזה, בהנחה שצפיפות x 1.0 ס"מ x 64.8 היו 432 ס"מ

העץ שווה ל־ 0.5 גרם/סמ"ק, הוא בערך 14.0 ק״ג. אם עובי הקרשים היה

אמה אחת (כפי השיטה של רש״י) אזי משקל כל קרש היה בסביבות 605 ק״ג.

בלתי אפשרי שב״י היו יכולים להוביל משקלים כאלו בנסיעתם במדבר.

במיוחד, ארבע עגלות לא היו מספיקות להסיע 46 קרשים כאלו (ראה במדי ד

,( 33-29 ; ז 8). בנוסף, משקל האדנים היה רק 34.2 ק״ג כל אחד (לח 27

והאדנים לא היו מסוגלים להחזיק באופן יציב קרשים ששקלו 605 ק״ג.

כו 17 ) שתי ידות לקרש האחד - שתי בליטות (ידיות) בתחתיתו של כל קרש,

העשויות להיכנס לחלל בתוך האדנים, כדי להחזיק את הקרשים במצב עומד.

משולבות אשה אל אחותה - מקבילות זו לזו כמו שלבי הסולם. כן תעשה ל כ ל

קרשי המשכן - שהידות יהיו משולבות. המונח "כל קרשי המשכן" כולל: 20

20 הקרש לפאת צפון (פסוק 20 ), ששת הקרשים ,( הקרש לפאת נגב (פסוק 18

לפאת ימה (פסוק 22 ), ושני הקרשים למקוצעות המשכן (פסוק 23 ). אפשרות

הגיונית אחת לצורות הקרשים מוצגת בציור 6, בהנחה: 1) שהאמה שווה

x 2.0 ל־ 43.2 ס"מ; 2) שמידות הידות הן 20.0 ס"מ גובה \ 1.0 ס"מ עובי

ס"מ רוחב; 3) שהאדנים הם בצורת תיבה והיו בערך 20 ס״מ גובה \ 20 ס"מ

.( ס״מ רוחב (פסוק 19 x 9.5 עומק

כו 18 ) ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה - בצד דרוס

עומדים 20 קרשים, וכל אחד מהם ברוחב של 1.5 אמה (נגבה תימנה:

אמה. לפי אמה השווה x 1.5 = 30 20 דרומה). לכן אורך צד דרום הוא

ל־ 43.2 ס״מ, מקבלים שאורך המשכן הוא 12.96 מטר.

כו 19 ) וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש, שגי אדנים תחת הקרש

האחד לשתי ידותיו, ושני אדגים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו - האדנים
 
היו בסיסים עשויים מכסף, עם חור באמצע האדן המתאים בדיוק לגודל יד

, הקרש. כל יד משתי הידות של הקרש תהיה תקועה באדן אחד. לפי לח 27

המשקל של כל אדן היה ככר ( 3000 שקל) דהיינו 34.2 ק״ג היות שהשקל

שווה ל 11.4- גרם. הצפיפות של כסף טהור היא 10.5 גרם/סמ״קי אבל נניח

כאן שלא השתמשו בכסף לגמרי טהור אלא במסגי כסף שהכילו מספר אחוזים

של נחושת ומתכות אחרות (ראה כה 3), ולכן צפיפות הכסף היה קרוב יותר

ל־ 9.0 גרם/סמ"ק. לפי זה, נפח ככר של כסף הוא 34200/9.0 = ש 38 סמ״ק.

אם האדן היה בצורת קובייה, אזי כל צד של האדן היה 15.6 ס"מ. אבל אז

האדן לא היה מתאים לקרשים שבמקוצועות (פסוק 23 ). טוב יותר להניח

ס״מ רוחב; x 9.5 שמידות האדן היו בערך 20 ס״מ גובה צ 20 ס"מ עומק

ואז האדנים היו מתאימים לכל הקרשים.

כו 20 ) ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש ־ בצד צפון עומדים 20

.( קרשים, כמו בצד דרום (פסוק 18

כו 21 ) וארבעים אדניהם כסף, שגי אדגים תחת הקרש האחד, ושני אדגים

.( תחת הקרש האחד ־ בדיוק כמו בצד דרום (פסוק 19

כו 22 ) ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים ־ בקצה המשכן בצד מערב

ולירכתי: החלק האחורי. ימה: ) . ( x 1.5 6) תעשה ששה קרשים, שהם 9 אמות

. מערב). ועושים בצד מערב עוד שני קרשים הנזכרים בפסוק 23

כו 23 ) ושני קרשים תעשה למקוצעות המשכן בירכתים - בנוסף לששת הקרשים

הרגילים תעשה עוד שני קרשים מיוחדים בפינות המשכן בצד מערב

(מקוצעות: פינות). רוחב שני הקרשים בפינות היה רק חצי אמה כל אחד,

. ( x 2 + 1.5 x 0.5 6) וסך הכל אורך צד מערב הוא 10 אמות

כו 24 ) ויהיו תואמים מלמטה ־ שני הקרשים במקוצעות יהיו מתאימים

מלמטה עם שאר הקרשים; כלומר, יהיו להם שתי ידות הנכנסות לתוך שני

אדנים. ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת ־ הקרש בפינה ייגמר

בקצהו העליון כך שטבעת אחת תחזיק את הקרש למעלה ביחד עם הקרש בסוף

הצד הצפוני או הדרומי. כן יהיה לשניהם, לשני המקוצעות יהיו - שני

הקרשים במקוצעות יהיו מסודרים באופן מיוחד גם למטה וגם למעלה.

כו 25 ) והיו שמונה קרשים - יהיו בצד מערב ששה קרשים רגילים ועוד שני

קרשים מיוחדים במקוצעות, סך הכל 8 קרשים. ואדניהם כסף, ששה עשר

אדנים, שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד ־ לכל

שמונת הקרשים, אפילו לקרשים בפינות, יהיו שני אדני כסף מלמטה.

כו 26 ) ועשית בריחים עצי שטים, חמישה לקרשי צלע המשכן האחד - תעשה

בצד דרום 5 בריחים כדי לוזבר את 20 הקרשים ביחד (בריחים: מוטות עץ).

כו 27 ) וחמישה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית ־ תעשה 5 בריחים בצד

צפון, שגם שם יש 20 קרשים (השנית: לצד צפון. ראה פסוק 20 , "ולצלע

המשכן השנית לפאת צפון״). וחמישה בריחים לקרשי צלע המשכן לירכתים

ימה - תעשה 5 בריחים בצד מערב ששם יש שמונה קרשים.

כו 28 ) והבריח התיכון בתוך הקרשים ־ הבריח האמצעי, שהוא אחד מחמשת
 
הבריחים, עובר באמצע גובה הקרשים, דהיינו בגובה של כחמש אמות. מבריח

מן הקצה אל הקצה ־ כל אחד מן הבריחים עובר מן הקצה האחד של הדופן אל

הקצה השני של הדופן. בכל דופן היו שמים שני בריחים בצד הפנימי, אחד

למעלה ואחד למטה; ושני בריחים בצד החיצוני, אחד למעלה ואחד למטה;

ועוד בריח בצד החיצוני באמצע גובה הקרשים. הבריחים היו מונעים

מהקרשים להתנדנד עם הרוח. נניח שהבריחים היו בצורת גליל, בקוטר של 4

קוטר x ס"מ. לפי זה, מידות הבריחים בצד דרום ובצד צפון היו: 30 אמות

של 4 ס״מ. לפי אמה השווה ל־ 43.2 ס״מ, וצפיפות העץ של 0.5 גרם/סמ"ק,

0.5 ק״ג. x7^x2x2x43.2x30 =8.1 מקבלים שמשקל כל אחד מהבריחים האלו היה

0.5x7^x2x2x43.2x10 =2.7 כמו כן, משקל כל אחד מהבריחים בצד מערב היה

ק״ג.

Popular Posts

Blog Archive